2013. november 20., szerda

Ünnepeinkről XVI. Benedek emeritus pápa szemével

A remény forrásaiból meríteni egyrészt nagyon is valóságos lelki igényt elégít ki, másrészt semmihez sem fogható spirituális élményt – lényegében az élet Urával való találkozást – jelent minden ember számára. Mert a megtisztulást és erőgyűjtést kínálják ezek a források. Élő vizük a krisztusi tanítás igazságaiból tör elő, amelyekre a legerőteljesebben az egyházi év nagy ünnepein emlékezünk.  

 

A szerző, Joseph Ratzinger, vagyis XVI. Benedek emeritus pápa az üdvtörténet jelentős állomásainak gyakran meglepő mélységű mondanivalóját fejti ki e könyvében, rendszerint egy-egy képzőművészeti alkotás sokszor többrétegű és egyre bensőségesebb jelentésének feltárásával.  A műalkotások esztétikai-tartalmi bemutatása és az ünnepek vallásos jelentőségének kifejtése együttesen valósítják meg a szerző szándékát: a keresztény remény értelmes voltának és fontosságának felismerését.


Néhány nap múlva elkezdődik az advent, a könyv karácsony ünnepével foglalkozik elsőként. A szerző rögtön az elején leszögezi, hogy a keresztények legnagyobb ünnepe nem a karácsony, hanem a húsvét, hiszen „az egyházi év ünnepei először is nem Krisztus születése időpontjának figyelembe vétele alapján, hanem az ő feltámadásában való hitből alakultak ki. A keresztény hitet ugyanis valójában csak a feltámadás ténye alapozta meg és ez hozta létre az Egyházat.”

Jézus születésének időpontját először Római Hippolytosz erősítette meg Kr.u. 204-ben, és valószínűleg Lukács evangéliuma is ezt a napot jelöli meg. A karácsony megünneplése a keresztény közösség körében csak a 4. században terjedt el, amikor a római napisten ünnepét kiszorította, és „Krisztus születését az igaz világosság győzelmeként hirdette meg.”

Leginkább azonban Assisi Szent Ferenc nevéhez köthető, hogy a karácsony még a húsvétnál is kedveltebb ünneppé vált. „A híres grecciói karácsony megünneplését, melyre szentföldi útja és a római Santa Maria Maggiore-templom jászlánál tett látogatása indíthatta őt: a közelség, a valóság vágya, az az óhaja, hogy Betlehemet teljes valóságában tapasztalhassa meg, a gyermek Jézus születése feletti öröm közvetlen élménye lehessen, és azt összes barátaival megoszthassa. A grecciói éjszaka a karácsony ünnepét egészen új ajándékként adta a kereszténységnek... különös bensősége és emberiessége Istenünk emberszeretetét közölte a lelkekkel és a hitnek új dimenziót adott.”

Minden jászolábrázoláshoz hozzá tartozik az ökör meg a szamár. Ezek az állatok az Ó- és Újszövetség egységében való hite által a karácsonyi esemény kísérői lettek. „Az ökör ismeri gazdáját és a szamár urának jászolát, csak Izrael nem ismer meg, népem nem tud semmit megérteni.” (Iz 1,3)

A középkori ábrázolásokon feltűnik a szemlélőnek, hogy e két állatot a Kisjézus mellett mindig szinte emberi arccal ábrázolják, értő tisztelettel állnak és hajolnak meg a kisded előtt. „Ez így logikus is volt – írja a szerző –, hiszen e két állat prófétai rejtjelnek számított, amely mögött az Egyház titka rejtőzik, a mi titkunk, a miénk, akik ökrök és szamarak vagyunk az Örökkévalóval szemben.” A jászol előtt azonban megnyílik a szemünk. A szerző a mai emberre is vonatkoztatja ezt a képet, s teszi fel a következő elgondolkodtató kérdéseket: „Ki ma az ökör és a szamár, ki a »népem«, amely nem tud semmit megérteni? Miért van az, hogy az oktalanok felismerik a valóságot, az okosok pedig vakok? Azért vagyunk talán olyan távol az istállótól, mert mi ahhoz túl finomak, túl okosak vagyunk?”

•     •     •

A szerző a könyvében Szent Pál apostol megtérése kapcsán a harcoló és szenvedő emberről elmélkedik.

„Ahol nincs meg a készség a szenvedések vállalására, ott hiányzik a hitelességnek az Egyház számára is nélkülözhetetlen bizonyítéka. Az Egyház harca mindig csak azoknak a harca lehet, akik önmagukat áldozzák fel, vérüket ontva.”

Pál attribútuma a kard. »A jót megharcoltam« – mondta Pál élete vége felé közeledve. Az ehhez hasonló megnyilatkozásai miatt gyakran említik harcosként, a tettek embereként, a kard viszont nem erre, hanem Pál kivégzésének módjára is utal. Viszont azt is tudunk kell, hogy a kard a Szentírásban Isten Igéjének jelképe, „mely »eleven, átható és minden kétélű kardnál élesebb... megítéli a szív gondolatait és érzéseit.«” Pál ezt a képzeletbeli kardot forgatta, s nyerte meg az embereket Isten országának.

„...az igazság mellett közömbösen elnyargaló élet gyakran kényelmesebbnek tűnik, mint az igazságigényes élet, sok embert dühít az igazság, ezért akarják azt gúzsba kötni, elnyomni vagy kitérni előle. Melyikünk tagadhatná, hogy őt már többször is bosszantotta az igazság? Ki állíthatja közülünk, hogy még sohasem próbált ellopakodni az igazság mellett?” – elmélkedik a szerző Szent Pál példája kapcsán.

 •     •     •

Szent Péter széke és  a  római templom katedra-oltára kapcsán az emeritus pápa a következő motívumokat emeli ki és elmélkedik róluk: az ablakok, amelyeken beáramlik a fény és összekapcsolják a templomot az egész teremtéssel; az aranyozott bronzból készült üres trónszék, amely a maga ürességével Szent Péter hivatalának folyamatosságát, folytonosságát jelképezi. „Az apostol széke felségjel – trónja annak az igazságnak, melynek hirdetése ... az ő és utódai feladata lett.”

•     •     •

Húsvét kapcsán a következőket vallja előző szentatyánk: „itt Isten nem a mi meghitt, családias életünkbe lépett be, hanem ennek korlátait áttörve egy új, a korláton túli térbe hatolt. Már nem utánunk jön, hanem előttünk jár és fáklyájával egy ismeretlen messzeségbe világít bele, hogy az ő követésére bátorítson minket. Mivel azonban mi csak azt ismerjük, ami a halálon innen van, saját tapasztalataink egyikét sem tudjuk ezzel a hírrel kapcsolatba hozni” – véli a szerző, aki e három általunk kiemelt témán kívül elmélkedik még Krisztus mennybemeneteléről; a Szentlélek és az Egyház kapcsán a pünkösdről; a római San Clemente-templom mozaikját segítségül hívva az Úrnapjáról; valamint a búcsú jelentéséről és a mindenszentek ünnepéről is.

A könyv a Bajor Rádióban elhangzott elmélkedéssorozat alapján készült el abból a célból, hogy a Katolikus Egyház legszebb ünnepeit egy-egy művészettörténeti remekmű segítségével világítsa meg Joseph Ratzinger.

Csuti-Mátyás Zsófia

Bővebb információt a kiadvány címére kattintva kaphat:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése