2014. február 19., szerda

Evangelii Gaudium - Az evangélium öröme

Immár teljes terjedelmében olvasható magyarul is Ferenc pápa apostoli buzdítása, Az evangélium öröme, vagyis az Evangelii Gaudium. „Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak Jézussal. Akik engedik, hogy üdvözítse őket, azok megszabadulnak a bűntől, a szomorúságtól, a belső ürességtől és az elszigetelődéstől. Jézus Krisztussal mindig megszületik és újjászületik az öröm. Ebben a buzdításban a keresztény hívekhez szeretnék fordulni, hogy meghívjam őket egy olyan új evangelizáló korszakra, amelyet ez az öröm jellemez, és irányt mutassak az Egyház útjának a következő évekre” – írja Ferenc pápa.

Az Egyház missziós átalakításánál Ferenc pápa hangsúlyozza a megtérő lelkipásztorkodás, a halaszthatatlan egyházi megújulás és az ún. kilépő Egyház szerepét. Utóbbiról a következőket írja: „Az Egyház Jézussal való bensőséges kapcsolata az útitársak bensőséges kapcsolata, és a közösség »lényegében mint missziós közösség mutatkozik meg.« A Mester mintáját hűségesen követve életszerű, hogy az Egyház ma kilépjen hirdetni az evangéliumot mindenkinek, mindenütt, minden alkalommal, halogatás, ellenkezés és félelem nélkül. Az evangélium öröme az egész népé, senki sem zárható ki belőle.” A Szentatya úgy véli, fontos, hogy a rendszeres lelkipásztorkodás minden szinten kifelé terjedőbb és nyitottabb legyen.

A plébániáknak a pásztor és a közösség tanulékonyságára és missziós kreativitására van szüksége. A megfelelően működő plébánia „kapcsolatban áll a családokkal és a nép életével, és nem válik az emberektől elkülönült terjengős struktúrává vagy a csak magukra figyelő kiválasztottak csoportjává.” 

A közösségi elköteleződés válsága című részben Ferenc pápa jelen világunk kihívásait veszi sorra. Ide tartozik a kirekesztő gazdaság, az erőszakot gerjesztő egyenlőtlenség, a városi kultúrák kihívásai és a pénz bálványozása is, amelyről így vélekedik: „békésen elfogadjuk (a pénz) felettünk és társadalmaink feletti uralmát. A most átélt pénzügyi válság elfeledteti velünk, hogy annak eredete egy mély antropológiai válság: az emberi lét elsőbbségének tagadása!” – hangsúlyozza a pápa. „Új bálványokat teremtettünk. Az antik aranyborjú imádása új és embertelen változatra talált a pénz bálványozásában, az arctalan s az igazi emberi célt nélkülöző gazdaság diktatúrájában.” Megoldásként olyan pénzügyi reformot sürget a Szentatya, amely nem hagyja figyelmen kívül az etikát. Ez azonban nagy magatartásbeli változást igényelne a politikai vezetőktől. A pénznek szolgálnia és nem kormányoznia kell, nyomatékosítja Ferenc pápa.

A hit inkulturációjának kihívásai között említi a következő gyöngeségeket, amelyeket az evangéliumnak meg kell gyógyítani: férfiközpontúság, alkoholizmus, családon belüli erőszak, ritka szentáldozás, fatalista vagy babonás hiedelmek. „De épp a népi jámborság a legjobb kiindulópont ezek gyógyítására és megszüntetésére” – véli a pápa.

A lelkipásztorkodásban munkálkodók kísértései között a Szentatya említi a pesszimizmust és az önző lustaságot. Nemet kell mondani az önző lustaságra, hiszen „egyre inkább szükségünk van a missziós dinamizmusra, mely sót és világosságot hoz a világnak, sok világi fél attól, hogy meghívják valamilyen apostoli feladatra, és így megpróbálnak kitérni mindenféle megbízás elől, mely elvenné tőlük szabadidejüket.” Gondot jelent a rosszul megélt aktivitás is, „amelyekben nincs jelen megfelelő motiváció, lelkiség, mely átjárná a cselekvést és kívánatossá tenné azt. Ebből adódik, hogy a kötelességek jobban kifárasztanak, mint kellene, és olykor megbetegítenek. Napjaink közvetlen sikerekre való törekvése azt eredményezi, hogy a lelkipásztorkodásban munkálkodók nehezen tűrnek bárminemű ellentmondást, látszólagos sikertelenséget, kritikát, keresztet” – írja a pápa, majd azt a következtetést vonja le mindebből, hogy „így ölt formát a legnagyobb fenyegetés, az Egyház mindennapi életének szürke pragmatizmusa, melyben látszólag minden normálisan zajlik, valójában azonban a hit elszegényedve sorvad és eltorzul.” 

Az egyéb egyházi kihívások között Ferenc pápa kiemeli az ifjúságot érintő problémát is, miszerint az ifjúsági lelkipásztorkodás megszokott formája a társadalmi változások zátonyára futott. A szokványos struktúrákban a mai fiatalok nem találnak választ gondjaikra, problémáikra és szükségleteikre. A felnőtt hívők feladata az, hogy megtalálják velük az építő hatású közös hangot.

Az evangélium hirdetése című fejezetben Ferenc pápa nyomatékosítja, hogy Isten egész népének hirdetnie kell az evangéliumot. „Egyháznak lenni azt jelenti, hogy Isten népe vagyunk, összhangban az Atya nagy szeretettervével. Ez azt is magában foglalja, hogy Isten kovászának kell lennünk az emberek között. Ez Isten üdvösségének hirdetését és elvitelét jelenti világunkba.”

A homília kapcsán Ferenc pápa arra buzdít bennünket, hogy újítsuk meg a prédikációba vetett bizalmunkat, hiszen „maga Isten akarja elérni a többieket a prédikátor által. Isten igéjének liturgikus hirdetése nem csupán az elmélkedés és katekézis alkalma, hanem Isten dialógusa népével” – világít rá a Szentatya, majd hozzáteszi, hogy a szentbeszéd nem lehet szórakoztató látványosság, nem igazodhat a média eszközeinek logikájához, hanem lelkesedést és értelemet kell adnia az ünneplésnek. A prédikáció előkészítése kapcsán Ferenc pápa ír az igazság szolgálatáról, hangsúlyozza a szó személyessé tételének jelentőségét, valamint tanít a lelki olvasásról és a pedagógiai eszközökről.

A Szentatya apostoli buzdításában érinti a kérügma elmélyítését szolgáló evangelizációt, Az evangelizáció társadalmi vetülete című fejezetben tanít a hit megvallásáról és a társadalmi elkötelezettségeinkről, buzdít a szegények társadalmi befogadására, a gazdaság és a bevételek elosztására, valamint érinti a közjó-társadalmi béke, továbbá a hit-ész-tudományok kapcsolatát, lelkesít az ökumenikus párbeszédre. A Lélekkel evangelizálók című részben a missziós lendület megújításához szükséges motivációról, valamint Máriáról mint az evangelizáció anyjáról olvashatunk.

Összeállította: Csuti-Mátyás Zsófia

Bővebb információt a kiadvány címére kattintva kaphat:
Ferenc pápa:  Evangelii Gaudium - Az evangélium öröme (1.600 Ft)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése