2015. március 3., kedd

Az ateizmus hite, a hit ateizmusa

Az 1976-os születésű Diósi Dávid atya szakterülete a liturgika. Teológiai tanulmányait Gyulafehérváron, Fuldában és Münsterben végezte. Doktori kutatásait a Német Liturgikus Intézetben végezte. Egyházam a posztmodernben – A dialógus-„kényszer” ideje című könyve elgondolkodtató, ugyanakkor igazán olvasmányos könyv hívőkről, nem hívőkről és ateistákról, az ő kapcsolatukról egymással és Istennel.

Diósi dialóguskényszerről beszél, jó tanácsot, forgatókönyvet ad hozzá, és feltérképezi a szembenálló felet meg a háttérül szolgáló mai világot is. Mindezt a »tudom, kinek hittem« alapvetően optimista és bizakodó hívő ember magatartásával teszi, azéval, aki azt is tudja, hitét nem kiváltságul, hanem feladatként kapta, s bárki máshoz hasonlóan cserépedényben őrzi, feladata mégsem az, hogy a törékeny edényt elzárja, hanem hogy abból nagyvonalúan és ítélet nélkül osszon – írja a könyvről Bodó Márta irodalmár, teológus, a Keresztény Szó főszerkesztője.

Diósi könyvében bemutatja a különböző lelki beállítódású hívőket, ír azokról is, akik számára a hit kimerül a felszínességben és a külsőségekben. „Megszoktuk, hogy a világot Isten-hívőkre és ateistákra osztjuk fel. Persze a dolog korántsem ilyen egyszerű. Egyrészt azokról van szó, akik azt hiszik, hogy hisznek, másrészt pedig azokról, akik nem hiszik, hogy hisznek. Az első kategória esetében a vallásos gesztikuláció virtuózairól van szó, azokról, akik számára a hit kimerül a felszínességben: a liturgikus aktusok külsőségeiben, a böjti előírások precíz, hajszálpontos betartásában, és sorolhatnánk. Bigott rituális bürokraták ők. Vakbuzgó kivitelezői minden előírt koreográfiának. Istenük az előírás. S hitük az előírás tisztelete.”

A szerző úgy véli, hogy a nem hívők között vannak, akik úgy gondolják, a hit nem ad válaszokat a mai világ kérdéseire és problémáira. Ők nem feltétlenül Isten létét tagadják, hanem magát az Egyházat és annak működését kritizálják. „A másik kategóriába tartoznak azok az emberek, akik nem hiszik, hogy hisznek. Ezt pedig azért, mert téves felfogásuk van a hitről. Meglátásuk szerint a hit túlságosan ünnepélyes aktus. Nem a mindennapi problémákkal küszködő ember számára való. Úgy gondolják, hogy hinni annyit jelent, mint szünet nélkül elragadtatásban lenni. A hit elérhetetlennek tűnik számukra. Fő problémájuk az, hogy a hitet bálványozzák. S elfelejtik, hogy a hit, a valós, élő hit állandó, soha meg nem szűnő, rizikóteljes, eleven párbeszéd a hitetlenséggel. Az új ateisták nem is annyira Isten létezését tagadják, hanem inkább az istenhit konkrét következményét, a vallást támadják. Szerintük egy vallás nélküli, illetve vallásmentes társadalom megteremtése előfeltétele egy békés és toleráns világnak.”

A szerző szerint az ateizmus a vallás számára nem akadályt és veszélyt, mint inkább kihívást jelent. Diósi úgy gondolja, kritikájukat a megértés és a dialógus jegyében kell megközelíteni. „Szerintük a vallás – azáltal, hogy bizonyos értékeket kiválaszt, és egyfajta transzcendens autoritással ruház fel, »szakrálisként« tekint azokra, valamint bizonyos erkölcsi, esztétikai értékeket Istentől eredeztet – tagadja a pluralizmust, az értékek sokféleségét... Ha állandóan a hívek fejét mossuk, ha minduntalan csak a hit korlátairól beszélünk, ha lépten-nyomon csak a morális előírásokat szajkózzuk, nincs mit csodálkoznunk, ha az egyházban való létet nemcsak híveink, hanem a kívüliek is, »bilincslétnek« látják.”

Diósi szerint azok, akik még nem hisznek, nem találták meg Istent, arra kíváncsiak leginkább, hogy mitől lesz más az életük a hit által. A hiteles válasz erre egy eleven élettörténet lehet, szemben a betűkkel. A szerző úgy véli, minden embernek joga és kötelessége is kérdezni a hittel kapcsolatban, s az útkereséshez hozzá tartozik a bizonytalan, tapogatózó kérdezgetés is. Diósi azt írja, „a posztmodern ember nem engedi magát hülyíteni, nem elégszik meg az okos, spekulatív válaszokkal. Őt csak az élettapasztalat győzheti meg.” A lelkipásztorok szerepe kapcsán elmondja, hogy a papi öltözet és viselője is „már rég átesett a mítosztalanítás folyamatán. S ha »néhány évtizeddel ezelőtt az örökség ajánlólevele az átadó tekintélye volt«, manapság a »tekintély ehhez már nem elegendő«, hanem az »érvekkel« is alá kell támasztania mindazt, amit át akar adni. Nem feltétlenül észérvekkel, hanem a tanúságtevés érvével.”

A szerző egyik jó tanácsa a dialógushoz, hogy „a kommunikáció ne felülről lefelé mutatkozó szintkülönbséggel történjen, hanem a teremtményi szolidaritás közös síkján. A sikeres dialógus nem jöhet létre »a rangsorrend és tekintélyproblémák, előítéletek és sztereotípusok« mérgező légkörében...” Partnerünket a Teremtő arcvonásait magán viselő lénynek kell tekintenünk. A hívők és nem hívők helyes és eredményes párbeszédéhez szorosan hozzá tartozik a visszafogottság. A hívők nem tehetnek úgy, minta ők tökéletesen ismernék Istent. Diósi úgy hiszi, Isten „mindig is a nagy Ismeretlen marad, akinek a dialógus keretében nemcsak a másiknak, hanem nekünk is üzenete van (…) nekünk is kinyilatkoztatja  magát.” A dialógusban tehát nemcsak a nem hívők, hanem a hívők is valami újnak, meglepetésszerűnek lehetnek tanúi.

Csuti-Mátyás Zsófia

•     •     •

Bővebb információt a kiadvány címére kattintva kaphat:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése