2013. október 16., szerda

Akár az egész világgal is szembeszállva

Klára egyike a világegyház azon szentjeinek, aki életét – szembehelyezkedve a világ rendjével – gyökeresen meg merte változtatni és Krisztust követte, nem törődve azzal, hogy döntésével kivívta embertársai haragját, megvetését, csodálkozását, egyúttal azonban csodálatát is. Vannak olyan szentjeink, akik nem vértanúság és a világi ember számára különleges, esetleg meghökkentő tetteik miatt váltak szentté, hanem szerénységük, alázatuk és apró cselekedeteik vezették őket az életszentségre. Assisi Szent Klára – példaképével, Assisi Szent Ferenccel együtt – a nehezebb utat választotta, s bátran dacolt kora konvencióival, hogy aztán teljesen az Istennek szentelhesse életét.

Klára előkelő családból származott, jó anyagi körülmények között nevelkedett, tanult lány volt. Ő azonban fiatalon lemondott a fényűző életről, hogy Ferencet követve szegény és alázatos életet éljen. 1210-ben hallotta először prédikálni Ferencet. Szavai, melyekkel a megfeszített Krisztus radikális követéséről beszélt, megindították Klárát: 1211 virágvasárnapján, 18 éves korában titokban elhagyta az apai házat, és csatlakozott a Porciunkula-kápolna mellett élő szerzetes testvérekhez.

„Klára hozzáfogott a szívében már régen várt szökés tervének megvalósításához. Akkoriban Assisi majd’ minden házának két kapuja nyílt a lejtős utcákra. Az egyik nagyobb és szélesebb volt, s alacsony lépcsőfokok vezettek hozzá. A másik kisebb és szűkebb, nagyon magas lépcsőfokokkal. A két kapu minden esetben egymáshoz nagyon közel helyezkedett el, ám nemcsak méretükben, hanem formájukban is különböztek. Míg a főkapu szinte mindig nyitva állt, a kisebb kaput állandóan zárva tartották, és senki sem léphetett ki vagy be rajta. Ez volt az úgynevezett halottak kapuja. Csak akkor nyitották ki, ha a lakók közül valaki koporsóban hagyta el a házat...” Mivel Klára titokban kívánta elhagyni otthonát, úgy döntött, a halottak kapuján át távozik. Azt azonban – mivel csak ritkán használták – alaposan bereteszelték. „Minden erejével azon volt, hogy megmozdítsa a tolózárt, de a zár nyelve ellenállt. Klára apjának halála óta senki nem nyitotta ki azt az ajtót, így a berozsdásodott vasak nehezen forogtak. Ekkor letérdelt, homlokát az ajtónak támasztotta, és imádkozni kezdett. Amikor önbizalommal eltelve felállt, kezei alatt a zár nyelve még csak meg sem nyikordulva nyílt ki – mintha épp akkor olajozták volna meg. Átlépte hát a halottak kapuját, hogy soha többé ne térjen vissza a szülői házba. Klára, aki e világ számára elveszett, más szóval meghalt, egy új élet felé indult. Elhagyva a szülői házat, városát és rokonait, a Santa Maria della Porziuncola kis templomába sietett...”

Mivel Klára apja meghalt, annak férfi testvérei szerettek volna gondoskodni Klára és nővérei előnyös házasságkötéséről. Éppen ezért nagyon ügyeltek a lányok jó hírére, amit Klára szökése természetesen veszélybe sodort. A család nagy erőkkel kezdte keresni a lányt, mivel úgy gondolták, „megalázóan alantas élet, melyet Klára választott, a legkevésbé sem illett a lány nemesi származásához, cselekedete pedig a városnegyed lakóinak körében is példátlannak számított.” Klára húga, Ágnes is követte testvére példáját, és Krisztus jegyese kívánt lenni. A rokonok minden igyekezetükkel, még erőszak árán is próbálták eltéríteni a lányokat szándékuktól. Durva fellépésükről fennmaradt az a legenda, amely szerint a család férfi tagjai durván bántalmazva Ágnest, hazafelé terelték, ám a tiltakozó lány út közben rosszul lett, összeesett, és teste szinte sziklává nehezedett. A férfiak minden erejüket összeszedve sem tudták felsegíteni a földről.

„Mivel Klára lelke San’t Angelo kolostorában sem talált teljes nyugalmat, hamarosan elhagyta azt, s Ferenc tanácsára a San Damiano-kolostorba költözött. Így született meg a San Damianóban a második ferences rend, a női rend, amelynek tagjait szegény szerzetesnővéreknek nevezték.” Itt élt Klára több mint negyven éven keresztül, és egészen a haláláig a kolostor lelki anyja volt. Húga mellett édesanyja is csatlakozott a klarisszákhoz. Kérte a pápától a szegénység privilégiuma elfogadását, amely a javakról való lemondást és a szegénység reguláját jelentette számukra. „A szegény szerzetesnővérek az imádságnak és a böjtölésnek szentelték magukat. Alamizsnából éltek, s csak azt a kenyeret ették, amit az isteni gondviselés az asztalukra tett.”

A hagyomány szerint az imádságon kívül Klára számos csodát tett, több csodás gyógyulást is elősegített. „Számtalanszor megtörtént ugyanis, hogy amikor Klára betegekre rajzolta a kereszt jelét, azok testéből távozott a kór. Egyszer Ferenc egy Stefano nevű, bomlott elméjű barátot küldött Klárához, hogy az a kereszt jelét rárajzolva segítsen rajta. Ismerte ugyanis Klára tökéletességét, és tisztelete erényeit. Az engedelmes leány eleget tett az atya kérésének, és hagyta, hogy a szerencsétlen barát egy kis időre elszunnyadjon ott, ahol ő maga imádkozni szokott. A barát hirtelen ébredt fel álmából – immár egészségesen.” Egy másik történet tanúsága szerint pedig egy gyermek szemét betegség támadta meg. Klára keresztet rajzolt a gyermek szemére, s az újból látott. A hagyomány szerint a kereszt jelével számos betegséget meggyógyított.

Klára és Ferenc saját korukban új értékrendet alakítottak ki, amelynek főbb jegyei közé tartozott az Istenszeretet, az alázatosság és a tisztaság is. A kezdeti üldöztetés és megaláztatás, amellyel a környezetük sújtotta őket, egyre inkább csodálattá változott. Klárát erős akarata, különleges személyisége és természetesen a Jóisten kegyelme hozzásegítette ahhoz, hogy új utat mutasson embertársainak. Szegénységben és alázatban töltött mindennapjait nemcsak nővértársai csodálták és követték, hanem immár világiak is, halálakor pedig már tömegek ismerték történetét és követték az Istenkeresésben. Példája azt üzeni a ma emberének, hogy a Jóisten melletti elköteleződés néha drámai tetteket és gyökeres változásokat kíván.

Bővebb információt a kiadvány címére kattintva kaphat:
DVD filmek Kláráról és Ferencről:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése