2013. szeptember 25., szerda

A Hit világossága

Diós István atya fordításában és a Szent István Társulat kiadásában immár magyarul is olvasható Ferenc pápa júliusban megjelent első enciklikája, amelynek címe: Lumen Fidei, vagyis a Hit világossága. A Lumen Fidein még XVI. Benedek pápa kezdett el dolgozni, teljes egészében azonban a nyáron készült el.

Az egyházi hagyomány a Hit világosságnak nevezi Krisztus ajándékát. Az ókori keresztényektől fogva Krisztust nevezték az igazi Napnak, „akinek sugarai az életet adják” (Alexandriai Kelemen), korunk embere mégis gyakran csalóka fénynek érzi a hitet, „amely megakadályozta az embert a bátor tudás kimunkálásában.” 

„Ha pedig nincs fény, minden összekeveredik, lehetetlenné válik a jó és a rossz szétválasztása, illetve a célba vezető út és az értelmetlen körforgás megkülönböztetése.” Éppen ezért sürgősen vissza kell nyernünk a Hit világosságát, hiszen, ha a láng kialszik, az össze többi fény is elveszti erejét – olvashatjuk az enciklikában. A Hit világossága képes megvilágítani a teljes emberi létet, ehhez azonban nem magunkból, hanem Istentől kell származnia annak. „A hit az élő Istennel való találkozásból fakad, aki hív bennünket és feltárja előttünk szeretetét; a bennünket megelőző szeretetet, amelyre támaszkodhatunk, ha szilárd alapokra akarjuk építeni az életünket. Ha ez a szeretet átformál, új szemeket kapunk; megtapasztaljuk, hogy ebben a szeretetben a teljesség nagy ígérete rejlik és megnyílik előttünk a jövő látása. A hit, amelyet Istentől természetfeletti ajándékként kapunk, megvilágítja az utat, megmutatja az időben zajló vándorlásunk irányát.”

A keresztény hit teljessége kapcsán Ferenc pápa hangsúlyozza, hogy „a keresztény hit tehát hit a teljes Szeretetben, az ő hatékony erejében, amely képes átformálni a világot, és megvilágosítani az időt. A hit Istennek Jézusban megnyilvánult szeretetében kapja meg az alapot, amelyre a valóság és annak végső rendeltetése épül.” Krisztus szeretetének legnagyobb bizonyítéka az értünk vállalt kereszthalála. A szeretet legnagyobb bizonyítéka az élet odaadása a barátokért (vö Jn 15,13), Jézus pedig vállalta ezt mindannyiunkért, ellenségeiért is, hogy „átalakítsa a szívüket.”

„Krisztus halála a feltámadás fényénél tárja fel Isten szeretetének feltétlen megbízhatóságát. A feltámadt Krisztus a hitelre méltó, megbízható tanú, hitünk biztos záloga – írja a Szentatya.

Az igazság és a szeretet kapcsán Ferenc pápa kifejti: a szív az a hely, ahol megnyílunk az igazság és a szeretet felé, és hagyjuk, hogy átalakítsanak bennünket. „A hit az egész személyt átformálja, pontosan azzal, hogy kitárul a szeretetre. A hit e szeretettel való összefonódásában áll a hívő megismerés sajátossága; meggyőző, lépteinket megvilágosító ereje. A hit annyiban ismer meg, amennyiben a szeretethez kötődik, amennyiben a szeretet megvilágosítja. A hívő megismerés akkor jön létre, amikor megkapjuk Isten nagy szeretetét, amely belül átformál, és új szemet ad a valóság látásához.”

A látás és a hallás a hívő megismerés eszközei – olvashatjuk az enciklikában. A hívő hallás személyes hallgatás, amely megkülönbözteti a hangokat és felismeri a Jó Pásztor hangját, „a követést követelő hallgatást, ahogy az első tanítványokkal történt.” A hit a látáshoz is kötődik, a látás van, hogy megelőzi a hitet, ahogy a zsidókkal történt, akik Lázár feltámasztása után hittek. „Végül a hit és a látás egymásba fonódik: »Aki bennem hisz, (...) abban hisz, aki engem küldött; aki engem lát, azt látja, aki engem küldött.« (Jn 12,44-45). A hallással való egységének köszönhetően a látás Krisztus követésévé válik, és a hit úgy jelenik meg, mint a látás útja, amelyen a szem hozzászokik ahhoz, hogy mélyre lásson. Így éli ezt át János húsvét reggelén, aki még a szürkületben az üres sír előtt »látott és hitt.« Az igazság, amelyet a hit tár fel előttünk, a Krisztussal való találkozásra, az ő életének szemlélésére, jelenlétének észrevételére koncentrál – nyomatékosítja a Szentatya.

A szentségek és a hit továbbadása kapcsán Ferenc pápa kiemeli, hogy a hitnek szentségi struktúrája van. A hit ébredése az emberi élet és a keresztény lét új érzékének ébredésével történik, és rávilágít arra, hogy a látható és az anyagi valóság hogyan nyílik meg az örök misztérium előtt. A Szentatya Szent Pál szavait idézve állítja: „a keresztségben eltemetkeztünk Krisztussal együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsősége által feltámadt a halálból, úgy mi is egy új életben járjunk.”

„A hit szentségi természete leginkább az Eucharisztiában mutatkozik meg. Az Eucharisztia a hit drágább tápláléka, valóságos találkozás a jelen lévő Krisztussal a szeretet legnagyobb tettében, az ő életet fakasztó önátadásában. Az Eucharisztiában találjuk meg annak a két tengelynek a találkozási pontját, amelyek mentén a hit a maga útját járja. Egyik a történelem tengelye: az Eucharisztia emlékező cselekedet, a misztérium megjelenítése, amelyben a múlt – mint a halál és a feltámadás eseménye – megmutatja maga képességét arra, hogy kitáruljon a jövő felé és elővételezze a végső teljességet. A másik az a tengely, amely a látható világból a láthatatlanba vezet. Az Eucharisztiában tanuljuk meglátni a valóság mélységét.”

A Szentatya hangsúlyozza: „A hit testvériség, megbocsátás, a másik méltóságának elismerése, a természet tisztelete. A hit egyedüli, de egyedül lehetetlenség hinni. A hit igazság nélkül szép mese marad. A hit nem menedék a bátorság nélküli emberek számára. A hit az egyházon kívül mértékét veszíti.” Ha pedig az emberek hite csökken, az élet alapjai is meggyengülnek. „Ha kivonjuk a hitet városainkból, elvadul az egymás iránti bizalom, csak a félelem fog összetartani és veszélybe kerül a stabilitás” – olvasható az enciklikában.

Az enciklika részletesen foglalkozik a hit, a közjó és a család kapcsolatával, valamint a szenvedéssel is. A szenvedés arra emlékeztet, hogy a hit közjónak tett szolgálata mindig a remény szolgálata, a remény pedig a „biztos jövő felé irányít bennünket, amelynek egészen más távlatai vannak, mint a világ bálványai által felkínált illúzióknak, s új erőt és új lendületet ad a mindennapi életnek.”
 
Bővebb információt a kiadvány címére kattintva kaphat:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése