2014. április 1., kedd

Ferenc pápa gondolatai az év minden napjára

Hiszem, hogy bankárok, politikusok és – miért ne mondanánk ki? – papok, főpapok is kezdik magukat rosszul érezni fényűző palotáikban, luxusruháikban, sokfogásos vacsoráik mellett. Ferenc pápa szó nélkül is tanít azzal, hogy ő maga csak annyit tesz a tányérjába, amennyi neki elég. Azt mondja: te se végy többet – még ha meg is tehetnéd –, mint amennyi jólesik, a többit pedig oszd meg testvéreiddel. A gondviselő Isten bőségesen kirendeli mindazt, amire szükségünk van (…) Lám egy egyszerű vasúti munkás fia becsületes, kitartó munkával a világ legfontosabb székébe ülhetett! – írja Ferenc pápáról Böjte Csaba atya.

Mindenki számára ismertek a különböző lelkipásztorok egész évre szóló tanításait tartalmazó kiadványok. Egész évre szóló útmutatót ajánlunk olvasóinknak. Ferenc pápa néhány soros gondolatai között bizonyára mindenki megtalálja a maga kedvencét vagy olyat, ami újdonságként hat rá. A könyv különlegessége, hogy a szentatya értékes gondolataihoz Kránitz Mihály atya fűz magyarázatokat, segítve az olvasót az elmélkedésben.  Elsőként Ferenc pápa akár nagyböjthöz is kapcsolható gondolatát idézzük.

A bűnösökről nem szükséges túl sokat beszélni, mert mindannyian azok vagyunk. Ismerjük magunkat belülről, és tudjuk, hogy mit is jelent bűnösnek lenni. Ha valaki ezt nem érzi, tegyen látogatást egy lélekgyógyásznál, mert valami nincs rendben nála.

Bármerre járunk, rengeteg panaszt és siránkozást hallunk személyes problémákról, a világ helyzetéről vagy az Egyház magatartásáról. A jajveszékelés azonban nem visz előre. A ténymegállapítást, hogy bűnös vagyok, kövesse cselekedet: a megtérés, a szentgyónás, az Istennel való örömteli találkozás, mert Isten a bűnbánó bűnöst szereti – olvashatjuk Kránitz atya magyarázatát.

•     •     •

Mintha „kettős életet” élnénk: az egyiket az táplálja, amit Jézus mond, a másikat pedig az, amit a világ hirdet.

A mai modern világ minden igyekezete sem tud vigasztalást adni az ember mindennapi élettapasztalatára, amelyben a felületes időtöltés ellenére mindig jelen van az elmúlás, a bűn és a halál, véli Kránitz atya, majd kifejti, hogy mindezekkel szemben válaszút előtt állunk. Nekünk az életre, az igazságra és Isten örök szeretetére kell igent mondanunk.

•     •     •

Legyetek szabadok! Nem úgy, hogy azt teszitek, amit akartok. A szabadság nem a mámor határainak kipróbálása, hanem az a képesség, hogy figyeljetek arra, amit csináltok, hogy tudjátok felmérni, mi a jó nektek, és hogy tudjátok mindig a jót választani.

A szabadság és a szabadosság két külön dolog. A lelki szabadságot a Szentlélektől kapjuk. A világ szabadsága, bár először örömtelinek tűnik, ürességet hagy maga után, mert nincs meg benne a megtisztult szeretet. Hangozzék bármilyen furcsán, de Krisztus keresztje tesz szabaddá bennünket, mert ő az egyetlen igazság – elmélkedik Mihály atya.

•     •     •

Az Isten élő Isten, Isten az élet forrása, aki a teremtéskor életet lehel az emberbe. Ez a lehelet tart fenn bennünket életünk útján. Igaz tehát Istennek Mózeshez intézett szava: Ő Ábrahám, Izsák és Jákob, az élők Istene.

Az élet a legnagyobb titok. Amikor jól érezzük magunkat, nem tapasztaljuk hiányát. Ha pedig gyengék és elesettek vagyunk, azonnal az élet jobb minőségéért kiáltunk. Életünket azonban nem magunktól kaptuk, hanem a Teremtőtől, aki az élet ura. Legyünk hálásak minden percért, és legyünk tanúi az eljövendő örök életnek.

Ezeket a hosszabb-rövidebb tanításokat Ferenc pápa különböző alkalmakkor, nagy liturgikus ünnepeken, hivatalos levelekben vagy különleges csoportok fogadásakor mondta. A könyvben található gondolatok egy részét a szentatya a Twitter közösségi oldalon is közzétette, így a legmodernebb technikát használó generációhoz is elérnek gondolatai. A következő sorok az élet védelmének jelentőségéről szólnak.

Isten ajándékozza az életet. Tartsuk tiszteletben és szeressük az emberi életet, különösen is az anyai méhben lévő védtelen életet.

Az élet a legnagyobb titok, s ezt akkor érezzük igazán, amikor nincs – hangsúlyozza magyarázatában Kránitz atya. Isten alkotta a világot, s mindazt, ami benne van, de legfőképpen magát az embert, akit saját képére és hasonlatosságára teremtett. Mi nem vagyunk az élet urai. Az életet tisztelni kell, az életet óvni és szeretni kell, s az életet védeni kell a természetes fogantatástól egészen a földi halálig.

•     •     •

Olyan sokan eltávolodtak az Egyháztól. Tévedés volna másokra hárítani a hibát, sőt nem is lehet hibáról beszélni. Felelősség hárul az Egyház történelmére, tagjaira, bizonyos ideológiákra és az egyénekre.

Az egyén soha nem választható el a közösségtől, ahogy egy gyermek sem választható el szüleitől, rokonaitól. Ugyanígy a keresztények a legszorosabban hozzá tartoznak az Egyházhoz, mert ők építik az Egyházat. De ők is formálják, ők is alakítják – véli Kránizt atya. Az Egyház szent és szeplőtelen, mert az Úr Jézus ilyennek alkotta, de mi, az egyháziak mindig rászorulunk Isten szeretetére és irgalmára. Felelősséggel, méghozzá tanúságtevő felelősséggel kell élnünk, mert az Egyházat és Krisztust képviseljük.

Mi a titka Ferenc pápának? Leginkább talán az, hogy Jézushoz hasonlóan az emberek között jár. E könyv segítségével, gondolatain keresztül most Ön is találkozhat vele az év minden napján.

Csuti-Mátyás Zsófia

•     •     •

Bővebb információt a kiadvány címére kattintva kaphat:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése