2015. január 8., csütörtök

János mester

Igazi csemegét kínálunk az irodalomkedvelőknek Zaymus Gyula választott írása kapcsán. A János mester egy regényes korrajz a Buda felszabadulását követő időkből, amely elsősorban a fiataloknak szól, de természetesen a történelemrajongók is kedvüket lelhetik lenne. S hogy miért érdemes kézbe venni a kiadványt? Talán azért, mert bár a török időkben játszódik, a mai társadalommal is felfedezhetünk benne hasonlóságokat.

Lássuk a történetet dióhéjban! A törökök kivonultak az országból. Budán egy Höbling nevű építőmester kincseket talál. Házát ismeretlenek fel akarják gyújtani, menyasszonyát az eljegyzéskor elrabolják. Vajon ki volt a tettes és miért rabolta el? Mi az indítéka? – Már általános iskolában olvasunk és hallunk a török megszállás alatti évtizedekről, azonban ritkán esik szó arról, hogy mi várt a társadalomra a távozásuk után. Az építőmester sorsába bepillantva elénk tárul az akkori Magyarország és a magyarság hányattatott sorsa. A regény az akkori társadalmat mutatja be a szereplőkön keresztül, akik között találunk magyarokat és törököket, sőt németeket is. Hogy milyen volt a magyarság helyzete hazájában a német és török náció mellett? Többek között ezzel is foglalkozik a könyv.

Olvassunk bele a regénybe, amelynek első fejezete rögtön az emberek forgatagába, az utcára csalogatja ki az olvasót, ahol szinte tapintható a 150 év alatt felgyülemlett feszültség.

„A bámészkodók nagy sokasága már kora reggel ott tolongott az árván maradt mecset körül. Híre járt, hogy a mecsetet halálra ítélte a magisztrátus, mert nem találta illőnek, hogy a Nagyboldogasszony templomának szomszédságában még mindig a félhold aranyos karéján törjön meg a napsugár. Társai már régen porban hevertek, csak ez az egy állt még és dacosan hirdette a mozlim dicsőség egykori nagyságát. A mecset már félig rom volt, a minaret fala is összevissza repedezett már, de még állt, rendíthetetlenül állt a megváltozott világban és félholdját úgy nyújtotta a magasba, mintha még mindig Abdurrahman félelmetes népe tanyázna alatta. Nem akarta tudomásul venni, hogy azok, akik egykor építették, védték és oltalmazták, már mind halottak, vagy nedves, sáros börtönökben sínylődnek és soha többé nem lengetik meg Buda várában lófarkas zászlóikat... A tömeg már türelmetlenkedett, mert a Hármashegy felől sötét esőfelhők gyülekeztek és senki sem akart megázni.

Ekkor egy szakasz muskétás érkezett a térre, hogy rendet teremtsen a nagy rendetlenségben. A tér tele volt heverő kövekkel, keresztül-kasul húzódó árkokkal. Sötétben veszedelmes volt a járás errefelé. A szakasz muskétás nem kért és nem kiabált, hanem szuronyával a házak közé és a kapuk mögé szorította az embereket. A minaret egyedül maradt, mint a halálra ítélt a siralomházban.”

•     •     •

A regény főszereplője Höbling építőmester, aki bár nem magyar, mégis itt él a magyarok között, s a maga módján szívén viseli a hányattatott nép sorsát, sőt kedveli is őket.

„A ló olyan vigyázva lépkedett, mintha csak megérezte volna, hogy gazdája nehéz gondokat, súlyos bánatot hordoz szívében. Komárom tornyai harangkongást küldtek a búsan poroszkáló lovas elé. Hölbling megsarkantyúzta lovát.
– Mit búsulsz a magyarok sorsán? – kérdezte magától –, mikor te magad vagy a legnagyobb szükségben? Törődjön mindenki a saját bajával, elég jutott mindenkinek belőle. Mi közöd neked ehhez a néphez? Pfeffershoven sohasem fogja megbocsátani, ha szívedben magyar virágok nyílását veszi észre. Rántott egyet a vállán. Mit neki Pfeffershoven! Ha szereti a magyarokat, hát szereti, az az ő dolga, nem pedig a várparancsnoké, vagy drágalátos barátjáé, azé a Huyn generálisé, aki császári parancsra jött be Budára szidni a magyart. Hogy rebellis kutyák és hogy nem tudnak elég mélyen meghajolni a felsőbbség előtt. Meg hogy sok a sujtás a ruhájukon, meg hogy nagyon hegyes a bajuszuk, meg hogy egyáltalában élni mernek és néha jóllakni, amikor a felséges császár katonáinak sincs elég ennivalójuk! Hosszú az út és sok mindenre gondol a lovasember, különösen, ha hóban megy és a távolság alig akar fogyni. Az építőmester szíve tele volt szorongással, és ha mások bajára gondolt, könnyebben viselte a magáét.”

•     •     •

De nemcsak őt, hanem a vele találkozó Márton testvért is szomorúsággal és aggodalommal tölti el a magyarok nehéz sorsa. A lelkipásztor a sok nehézség közepette azonban azt tapasztalta, hogy a törökök lassacskán kezdtek beolvadni a magyarságba, s idővel talán még a katolikus hitre is áttértek volna.

„– Tudja Höbling úr, én nem vagyok magyar, ez a föld nem az én hazám, de az a sok szenvedést, amit az idevaló népnek el kell tűrnie, csak látni is gyötrelem. Talán nincs az egész országban olyan család, amelynek a fele nem bujdosna, nem menekülne. Azt akarják, hogy magyar legény felcsapjon zsoldosnak, katona rab legyen egész életében és a bécsi császárért harcoljon. Ha pedig nem akar beállni katonának, akkor elmehet útonállónak, mert mint koldus, nem élhet meg a mócok és a rácok között. Azok még egy darab kenyeret sem adnának neki, holott az ő jószágába telepedtek bele. A török átok volt a nemzet testén, de az utóbbi időben már beleolvadt volna a magyarságba s meghajtotta volna a fejét a keresztvíz alatt.”

•     •     •

Ahogy a fenti sorokból is kiérződik, nemcsak a törökök, hanem Bécs is folyton szorongatta az őseinket saját hazájukban, ahol az idegeneknek gyakran jobb sora volt, mint a haza gyermekének.

„Régen volt a budaiaknak olyan jó napjuk, mint az, amikor lejött Bécsből a császári rendelet, mely szigorúan megtiltotta, hogy katonaember Budán polgári házban lakjék.
»A garázda katonanépség állandóan békétlenséget szít a polgárság körében és ez verekedésre, háborúskodásra ad alkalmat. Elrendeljük azért, hogy az elkészült új kaszárnya legyen ezentúl a lakóhelyük és az esti dobszó után az őrségen kívül egy katona sem mutatkozhat az utcán.« Így szavalta a hírt Bősinger a „Sündisznóban”. Boldog volt, nem kellett többé félnie, hogy részeg katonák megtámadják, amikor este hazafelé megy, vagy rátörnek a lakásában és neki a padlásra kell menekülnie, ha kedves az élete. Örömünnep volt Budán. Az új kaszárnya új életet ígért és reménymécseket gyújtott a szomorú emberi szívekben.
– Báró Frankenburg várparancsnok úr őméltósága többé nem tér vissza – folytatta Bősinger.
– Bécsben tartották. Hát csak tartsák, és legyenek olyan boldogok vele, mint amilyenek most mi vagyunk. Még nem tudom, hogy ki lesz a helyettese, de úgy hírlik, hogy egy tábornok, név szerint báró Pfeffershoven. De akárki lesz is, vegye tudomásul, hogy nekünk, budai polgároknak, nem fog parancsolni.”

•     •     •

Lezárásként pedig egy szemléletes kép és helyzetértékelés Márton testvértől, valamint a meglátása arról, hogy a magyarság csak akkor lehet újra boldog, ha figyelme ismét Isten felé fordul.

„– Az országutak árkai halottakkal vannak tele, s a romok alól csak a fekete halál leskelődik ránk. Tudja Höbling, ez az átok a holttesteken ül, belőlük mászik elő, amikor már nem fér el bennük. A tanács hiába határozta el, hogy felépíti a Szentháromság szobrát, csak hogy ne jöjjön újabb baj. Az embereknek kell megváltozniuk, akkor majd az Isten is megfordítja tetteit.”

Zaymus Gyula (1893–1967) római katolikus pap és író a gimnáziumot Budapesten, a teológiát Esztergomban végezte. Ő alapította a budapesti Szent Margit Plébániát a mai Lehel téren, ahol nyugdíjazásáig plébánosként tevékenykedett. Emellett teológiai doktori címet szerzett, tanított és több lapban is publikált. Elbeszélések, fantasztikus és detektívregények is színesítik írói palettáját. A 300 oldalas mű először 1939-ben jelent meg, azóta nem adták ki, így hiánypótló a 2012-es kiadás. A mű antikváriumokban is ritkán lelhető fel.

Csuti-Mátyás Zsófia

•     •     •

Bővebb információt a kiadvány címére kattintva kaphat:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése